מדיניות פרטיות – אתר EVCharge

 

מדיניות פרטיות

חברת EVCharge ח.פ. 515766749 (להלן "החברה")  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט והאפליקציות שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"). החברה החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.

מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ("מדיניות הפרטיות" ). מדיניות הפרטיות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר המנוי ו/או המשתמש ("המשתמש") ובמידע האישי שייאסף אודותיהם בעת שימושיהם השונים בשירותי החברה. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 1. כללי

1.1 בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

1.2 מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ו/או רגולטורים. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר, ומובהר כי נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלה, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת

1.3 חלק מן השימושים בשירותי החברה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.4 בנוסף, בעת התקנת האפליקציה ו/או שימוש בשירותי החברה, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בשירותי החברה ובמקרה בו הותקנה האפליקציה, הנך נדרש להסירה לאלתר.

1.5 כן מובהר, כי רישום לשירותי החברה בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש) ו/או שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת  של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ואף לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) החברה, לרבות מסרי שירות (כגון: מסרונים שמטרתם תשלום דמי הטענה במקומות הטענה מוסדרים עימם עובדת החברה, מסרים הקשורים לשירותים אותם מספקת החברה, עדכון בנוגע לשירותי החברה, לרבות שירותים נוספים, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום הטענה, ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

1.6 המנוי רשאי, בכל עת, להודיע החברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת" ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט. ובמקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות ועל משתמש המבקש להימנע גם מקבלת מסרי שירות, לחדול לעשות שימוש בשירותי החברה ולמחוק את המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

 

 1. רישום לשירותים, יצירת קשר והעברת מידע לחברה

2.1 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

2.2 חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת הרשמה לאתר ו/או יצירת קשר ו/או הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים תידרש למסור מידע אישי, כגון: שם מלא, חברה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים לא תוכל להירשם לאתר, ליצור קשר ו/או לבצע הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר

2.3 לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הנתונים והפרטים אשר נמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול האתר והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיו"ב. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו

2.4 המשתמש מצהיר כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או הרכישה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף  2.3 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלה על-ידי החברה

 1. איסוף ושימוש במידע

3.1 החברה אוספת מידע ביחס  למשתמש, אשר יימסר ביוזמת המשתמש ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה בשירותי החברה, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:

3.1.1        מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.

3.1.2        מידע המועבר להחברה על-ידי צדדים שלישיים (כגון: אפליקציות תשלום לחניה, אפליקציות ניווט, ועוד). בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים.

3.1.3        מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש.

3.1.4        האתר אף עושה שימוש בעוגיות (להלן “Cookies”  ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מאובטח, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי לעשות כל שביכולתה על מנת שרק החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל עוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו. לשם כך, עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

3.2        צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב -Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

3.3 החברה משתמשת ברכיבי API  של צדדים שלישיים לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לדין ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
 • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]  או בדואר רגיל אל: אי.וי.צ'ארג' רח' המשביר 4 חולון 5885521

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

הצטרף למהפכת הרכב החשמלי
Join The Revolution