תנאי שימוש

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") המנוהל ומופעל על-ידי חברת אי. וי. צ'ארג' בע"מ ח.פ. 515766749 ("EVCharge" ו\או "החברה"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתקנון המפורט להלן ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. הרישום לשימוש באתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתקנון. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. EVCharge שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות הפרטים המצוינים בתחתית התקנון או דרך עמוד יצירת הקשר.

 

 1. אודות האתר

2.1.     האתר מאפשר גישה לשימוש בשירותיה של EVCharge, ובין היתר: (א) לקבל מידע אודות עמדות טעינה של EVCharge, לרבות אודות מיקומן והסטטוס שלהן; (ב) לבצע תשלומים בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים אחרים; (ג) לקבל מידע אודות הטבות ומבצעים שונים המותאמים לטעמיך ולהרגליך האישיים וכן להשתתף בהם והכל בכפוף לאמור בתקנון ("השירותים").

2.2.     כל אדם רשאי לעשות באתר שימוש שמטרתו קבלת מידע בלבד. כל שימוש החורג מקבלת מידע גרידא, לרבות מסירת פרטים, רכישות מוצרים או שירותים, מימוש הטבות או מבצעים, ביצוע התחייבויות וכיוצא באלה, רשאי לבצע רק מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים: (א) הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באתר, כמפורט בסעיף ‎3 להלן.

2.3.    הדינים החלים על האתר ועל השימוש בו ו/או העולה והנובע מהם כפופים לחוקי מדינת ישראל ותקנותיה. לכל דבר ועניין מובהר ומוסכם על המשתמש כי לבתי המשפט בישראל ורק להם הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל עניין העולה ו/או הנובע מן השימוש באתר.

2.4.    החברה  אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים ו/או טעויות; (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי EVCharge ו/או של מי מטעמה, או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של EVCharge ו/או של מי מטעמה. הינך מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה או מטעמה בגין כל נזק או הפסד שיכול ויגרם ו/או נגרם מהאמור בסעיף זה.

2.5 הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.

2.6 תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.

 1. רישום לאתר

3.1.     השימוש באתר מעבר לקבלת מידע בסיסי מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש למסור פרטים כגון מספר טלפון סלולרי, שם מלא, מס' רכב, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, ייתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר כגון שירותי מיקום, הספקת כתובת דוא"ל וכיוצ"ב.

3.2.     הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) במקרה של שינוי פרטים, תירשם מחדש לאתר באופן המתואר לעיל או תדאג לעדכן את השינוי באתר או באפליקציה בהתאם להנחיות החברה; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה באתר לשירות הלקוחות של EVCharge. הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האתר תחת שם המשתמש שלך, ועליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך וזאת עד למסירת הודעה על כך לחברה.

3.3.     מודגש, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות EVCharge או מי מטעמה אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה באתר ובאפליקציה ואישורך את תנאי השימוש מהווה אישור למסירת המידע, בכפוף להוראות כל דין.

 1. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

4.1.     הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתקנון; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ז) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.

4.2.     מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים ל- EVCharge לפי כל דין או הסכם, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפרת  אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך תנאי מתנאי התקנון; (ג) מסרת בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר.

4.3.     באחריותך להזין בעת השימוש באתר, לרבות בעת תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים המוצעים בה, פרטים נכונים ומדויקים. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולמשתמש האתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין מעשה ובין במחדל.

4.4.     באחריותך הבלעדית להודיע לשירות הלקוחות של EVCharge על כל שימוש בלתי מורשה או על כל אירוע העשוי להביא לשימוש בלתי מורשה באפליקציה והחברה תהיה רשאית לבטל את השימוש באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, ולמשתמש האתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, בגין כל תוצאה שתנבע מאי מתן הודעה כאמור.

 

 1. רכישת מוצרים ו/או שירותים

5.1.     חברת EVCharge מאפשרת למשתמשי האתר לשלם בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים נוספים באמצעות תשלום הסכומים המחושבים לפי זמן שימוש ותעריף העלול להשתנות מעמדה אחת לאחרת  בכפוף לתנאי העסקה אשר מצוינים בממשק הנהג באתר ובאפליקציה לפני כל טעינה (להלן "העסקה") על פי המפורט כדלקמן:

5.1.1.     באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באפליקציה לרבות מספר תעודת זהות. כמו כן, יש לבחור אמצעי לזיהוי פרטים באמצעות טביעת אצבע או קוד אישי בן ארבע ספרות או כל אמצעי אחר המוכר כאמצעי אבטחת מידע כגון זיהוי פנים או זיהוי ביומטרי. לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ושליחתם תקבל אישור המעיד שפרטי התשלום נקלטו באפליקציה. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב העסקה כבת ביצוע. יובהר למען הסר כל ספק כי משלוח האישור אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את EVCharge. רישומי EVCharge בקשר עם הפעולות המבוצעות באתר ובאפליקציה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

5.2.     במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה באתר בעת ביצוע העסקה או הזנת הפרטים יש לפנות אל שירות הלקוחות של EVCharge לאלתר באמצעות משלוח הודעה באתר . EVCharge או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה.

5.3.     כל הסכומים המופיעים באתר ובאפליקציה כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמונות המתארות את המוצרים ו/או השירותים נועדו להמחשה בלבד. אין באמור באפליקציה ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.

 1. ביטול עסקה

6.1.     ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין והתקנון, תזכה EVCharge את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה כנגד הצגתו.

6.2.     מבלי לגרוע מאילו מהוראות התקנון, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה EVCharge רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר או באפליקציה לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותם התקינה של האתר ו/או האפליקציה עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את EVCharge, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותה התקינה של האתר ו/או האפליקציה או את אספקת המוצרים ו/או השירותים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד EVCharge בשל כך.

6.3.     המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל EVCharge באמצעות משלוח הודעה באתר, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

 1. קניין רוחני

7.1.     כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, באפליקציה, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באפליקציה, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")  הינן של EVCharge ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.

7.2.     החברה מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ו/אן באפליקציה, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ו/או באפליקציה ובתקנון; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון. מעבר לאמור לעיל, EVCharge לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

7.3.     ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר, לאפליקציה או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

 1. אחריות

8.1.     השימוש באתר ו/או הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באתר ו/או באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר ו/או באפליקציה מהסתמכותך על התכנים בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר ו/או האפליקציה, לרבות זמינות התכנים בהם, תקלות, תוצאות השימוש בהם וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר.

8.2.     אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את EVCharge ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר, באפליקציה או בשירותים על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תוך שימוש בפרטיך בין בהסכמתך ובין שלא, לרבות בגין כל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להוראות התקנון, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל. EVCharge שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות EVCharge כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם EVCharge או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

 

 1. מדיניות פרטיות

הנך מכיר בכך ומסכים  כי EVCharge עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האפליקציה ומוותר על כל טענה בעניין זה בכפוף להוראות החוק. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה בהם. הרישום לאתר ו/או לאפליקציה או עצם השימוש מהווים את הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתקנון זה.
ייתכן שנתוני הצריכה והשימוש במטענים הממוקמים ברחבי רשות מקומית יועברו לרשות. הפרטים שיועברו לא יכללו מידע ופרטים אישיים.

 1. הודעה והסרה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר ו/או האפליקציה תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר ו/או באפליקציה מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של התקנון, הנך מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של EVCharge באמצעות האפליקציה ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

 1. אבטחת מידע

11.1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי גורמים בלתי מוסמכים או מורשים.

11.2 ההתקשרות בין מכשיר הקצה שלך (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב) לבין המחשבים התומכים באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

11.3 על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 

 1. שימושים אסורים באתר

12.1 ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;

להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;

להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;

להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;

לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

12.2 אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

 1. כללי

13.1.  EVCharge רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או האפליקציה, כולה או חלקה, או לשנות את המבנה, המראה והעיצוב, את היקף וזמינות השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי EVCharge או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

13.2.  EVCharge רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון של התקנון יחייב את כל משתמשי האתר ו/או האפליקציה החל ממועד פרסומו.

13.3.  על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באפליקציה או לתקנון, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

13.4.  התקנון מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין EVCharge  ביחס לשימושך באתר ו/או באפליקציה.

13.5.  EVCharge רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

13.6.  במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

13.7.  לא יראו עיכוב או הימנעות מצד EVCharge מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי EVCharge בכתב.

13.8.  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של EVCharge באמצעות האתר  או בדוא"ל [email protected]

 

עודכן לאחרונה ביום 20 באפריל 2021

 

 

הצטרף למהפכת הרכב החשמלי
Join The Revolution